Statutter

STATUTTER PHOR MEDICINSK PARADEORCHÆSTER

§1. Medicinsk Paradeorchæster ere en phri, uafhængig Organisation bestaaende af Studenter phra Det Medicinske Fakultet, Universitetet i Oslo. Orchæsteret ser det som sitt Formaal at arbeide phor at utvikle det akademiske Hornmusickliv et utforske nye Veier deri.

§2. Medicinsk Paradeorchæster spiller a) naar de vil
b) hvor de vil
c) phor hvem de vil d) saa lenge de vil

§3. Orchæsteret lar sig icke stoppe af annet enn ridende Politi til Hæst et gaaende Gardesjef til Fots.

§4. Orchæsterets motto ere: ”Det blæs i Noreg.”

§5. Medicinerforeningen ere ansvarlig phor Oppbevarelse et Ivaretagelse af Orchæsterets Instrumenter hvis Dets Drift ere nedlagt.

§6. All utøvende Makt skal ligge hos Orchæsteret i sin Helhet, et i den Grad det er mulig skal alle Spørgsmaal afgiøres ved Flertallsbeslutning. Ved Stemmelikhet haver
Hr. Phormand to – 2 – Stemmer. Orchæsteret ere beslutningsdyktig naar der ere indkallet til Øvelse minst to – 2 – Uker i Phorveien. Statutter kan icke ændres paa Øvelse.

§7. Det skal indkalles til Generalphorsamling minst fire – 4 – Uker i Phorveien, et Sakspapirer skal være utstedet senest to – 2 – Uker i Phorveien. Statutter kan bare ændres paa Generalphorsamling. Ændringer af Statutter kræver Totredelers – 2/3 – Phlertall samt at Ændringsphorslaget phoreligger phor alle Læmme senest to – 2 – Uker i Phorkant af Generalphorsamlingen.

§8. Det skal indkalles til extraordinær Generalphorsamling dersom minst Totredeler – 2/3 – af Medlæmsmassen paa Generalphorsamling kræver at en Sak skal tages opp paa nytt. Bare denne Saken kan tages opp paa den Extraordinære Generalphorsamlingen.

§9. Som aktive Læmme regnes de der staar oppføret paa Kriteliste siste Kalænderaar. Samtlige andre Læmme regnes som Støttelæmme.

§10. Som Læmme regnes de der haver betalet Medlæmskontigent som Engangssum.

§11. Der skal i størst mulig Utstrækning være phuld Likhet phor alle Medlæmmer uafhængig af Alder, Ancienneté, Religion, Potens eller spraaklig et lingvistisk Overbevisning.

§12. Orchæsteret bør til enhver Tid have en Høieste Beskytter – Protector Major Orchæstris – der phortrinnsvis rekrutteres blant mucikalske medicinske Professores.

§13. Styret i Medicinsk Paradeorchæster bestaar af
I) Hr. Phormand, der ere den mucikalsk ansvarlige et administrative
Leder.
II) Hr. Secrétaire, der refererer ethvert Styremøte et fungerer som Hr.
Phormands høire Haand.
III) Hr. Notemæster, der indehaver Ansvaret for Orchæsterets Noter et
Mangfoldiggiørelsen af disse. Til Hjælp i dette kan han ansette en
Notemæsterassistent.
IV) Hr. Generalfelttøimester, i hvis Hender der paahviler at psørge phor at
Orchæsteret i sin Helhet til enhver Tid er iført det i Anledningen korrekte Antrekk, samt Anskaffelse et Vedlikehold af Instrumenter et Uniform. Til Hjælp under Uniformer kan han ansette en Generalfelttøimesterassistent.
V) Hr. Trésorier, der oppbevarer Orchæsterets financielle Midler, fører Regnskap et Arkiv, samt Liste over dets Eiendele. Han oppbevarer óg Semesterberetningsboken.
VI) Hr. Chargé des Affaires Étrangères, der indehaver den nødvendige Phorbindelse med Utlandet. Det giælder óg Provincen Bjørgvin. Han ere ansvarlig Leder av Orchæsterets Tournéutvalg, der opprettes foran enhver Tourné der phoretages, et fungerer som Hr. Phormands Stedfortreder i hans Phravær.
VII) Hr. Chef des Caves, der staar phor Indsamling et Distribution af spiritusholdig Drikke et kontinuerlig Vedlikehold af Lokaler.
VIII) Afhoppede Phormænd ere Styremedlæmmer under tittelen Ex. Maestro. De haver som særlig Oppgave at tage sig af et hjælpe til rette de nye Medlæmmer.

§14. Hr. Dirigent utvælges af Styret ved simpelt Flertall. Han haver Møterett, men ingen Stæmmerett. Hr. Dirigent dirigerer ethvert naturtalentphuldt Evenement paa offentlige Lokalitationer. Han er óg paalagt at føre Commando under Marsj.

§15. Særskilte Positioner der kan utnævnes af Generalphorsamling ere:
I) Hr. Phanphanejunker, der sørger phor at Orchæsterets Phanphane til enhver Tid ere i presentabel Stand. Han maa óg medbringe denne til
Opptrædener.
II) Hr. Naturtalent, der paa en særdeles gripende et avansert Maate lar sine
mucikalske Ytelser ledsages af andre Aktiviteter der ere egnet til
Munterhet.
III) Trombonegruppen skal til enhver Tid have sin egen Phormand. Dette
gielder óg dersom Orchæsteret icke haver nogen Trombone phor Øieblicket. Han kan da rekrutteres blant talentphulde Anden- Kornettister.
IV) Hr. Cheforégisseur, der administrerer all Photografering et Lydbaandopptagelse af Medicinsk Paradeorchæster. Han kan om nødvendig óg tage kinematografisk Film i bruk. Til Hjælp rekvirerer man det nødvendige Antall Assistenter.

§16. Overfor Personer eller Institutioner der haver krænket eller paa forsættlig Vis fornærmet Medicinsk Paradeorchæster, kan der affattes en – 1 – stk. Afskyresolution. Den skal undertegnes af hele Styret et bør offentliggiøres i Æsculap eller Norsk Lysningsblad.

Maximal Indignation uttrykkes ved tre – 3- samtidig affattede Afskyresolutioner. Ignoreres dette alvorlige Manifest, bør Medicinsk Paradeorchæster gaa til Haandgripeligheter. Disses Art et Utstrækning avgiøres ved Flertallsbeslutning.

§17. Ordenskollægiet af Det Gyldne Bækken staar phor Tilverkelse et Utdeling af Orchæsterets Ordener paa Grunnlag af indsendte Anbefalinger et Opplysninger phra Medlæmmene. Kollegiet haver to til tre Medlæmmer et samarbeider med Damekomiteen. Det haver sine egne Statutter og dets Afgiørelser er souveraine.

§18. Medicinsk Paradeorchæsters Damecomité bestaar af Medlæmmers Damer et andre interesserede quindelige Væsener. Comiteens Phormand skal alltid være en Mand. Han behøver icke være Medlæm av Orchæsteret.

§19. Orchæsterets Antrækk ere som phølger:
a) Phormiddagsantrækk: Sjakett, Bonjourfrakk eller Livkjole med graa eller
stripete Sjakettbukser, sorte Sko, tverrgaaende Sløyfe et Vest samt
Studenterlue (gierne med opphengt Dusk) samt hvite Hansker.
b) Aphtenantrækk: Samme som foregaaende, men med sorte eller stripete
Sjakettbukser.
Som Tillæggsutstyr nyttes ovale eller runde Briller, Lorgnetter eller Monokkel, med Snor eller dertil egnet Lænke. Hr. Phormand et Hr. Dirigent bærer Signalfløyte phor med den at tilkiænnegi Afmarsj eller samtidig igangsatt orchæstral Blæsing, eventuelt efter at Trommenistene i Baktroppen paa Signal haver viftet med et dertil velegnet grønt Flagg som Tegn paa at Igangsettelsen ere gunstig. Hr. Phormand bærer et stk. Phormandskjede som Tegn paa sin Verdighet.

Forøvrig giælder ingen rigide Bestæmmelser.

Sist revideret: 27.02.2017